Regulamin

§ 1. Definicje
Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:
 1. Serwis Auto Przetarg – system informacyjny, stanowiący własność Auto Przetarg służący do przeprowadzania Aukcji oraz prezentowania Przedmiotów sprzedaży, prowadzony na stronie www.autoprzetarg.pl.
 2. Przedmiot sprzedaży – używana rzecz ruchoma wystawiona do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Auto Przetarg, pochodząca w szczególności z zakończonej umowy finansowania.
 3. Aukcja on-line - czynność polegająca na składaniu propozycji cenowej on-line przez Uczestnika na dany Przedmiot sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedawca – Auto Przetarg lub inny podmiot wskazany w danej Aukcji on-line jako Sprzedawca, który zawarł z Auto Przetarg umowę w przedmiocie sprzedaży ruchomości stanowiących jego własność.
 5. Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Serwisie Auto Przetarg,  która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w procesie rejestracji otrzymała login, umożliwiający udział w  licytacji online na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Rejestracja – procedura rejestracji w Serwisie Auto Przetarg.
 7. Cena wywoławcza – cena Przedmiotu sprzedaży, od jakiej zaczyna się aukcja online. W opisie każdej aukcji zostaje podana informacja, czy cena wywoławcza jest wyrażona w wartościach netto czy brutto.
 8. Aukcja z Prowizją – aukcja, w której Uczestnik obok ceny nabycia zobowiązany jest zapłacić prowizję na rzecz Auto Przetarg. Podczas przebiegu Aukcji z Prowizją Uczestnik widzi jedną wartość w zakresie, której składa ofertę - która jest sumą ceny nabycia oraz Prowizji. Po zakończeniu aukcji aktualna cena objęta ofertą Uczestnika zostaje rozbita na dwie wartości cenę sprzedaży płatną na rzecz Sprzedawcy oraz Prowizję płatną na rzecz Auto Przetarg.
 9. Prowizja – jest to opłata pobierana przez Auto Przetarg z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia aukcji odznaczonych jako Aukcja z Prowizją, naliczana przez Auto Przetarg Uczestnikowi, który wygrał Aukcję i płatna na rzecz Auto Przetarg.
Podczas aukcji Prowizja jest nalicza automatycznie w stosunku do aktualnej ceny sprzedaży.
W serwisie aukcyjnym (w przypadku Aukcji z prowizją) kwota widoczna w czasie aukcji jako cena aktualna jest sumą dwóch wartości: ceny sprzedaży należnej Sprzedawcy od Uczestnika oraz Prowizji należnej Auto Przetarg od Uczestnika.
Prowizja jest wartością netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 1. Auto Przetarg – Paweł Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Owczarek Auto Przetarg z siedzibą ul. Zatorze 1 w Warszawie.
§ 2. Warunki uczestnictwa
 
 1. Warunkiem uczestnictwa w aukcji  on-line jest zarejestrowanie się Uczestnika w Serwisie Auto Przetarg na stronie www.autoprzetarg.pl poprzez  wypełnienie formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie treści Regulaminu oraz aktywacji konta przez pracownika Auto Przetarg po przeprowadzeniu weryfikacji poprawności danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W razie wątpliwości uznaje się, iż dokonanie rejestracji na stronie Serwisu Auto Przetarg jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.
 2. Poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie Auto Przetarg Uczestnik zawiera z Auto Przetarg umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Uczestnikiem aukcji może być tylko osoba pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego konta aukcyjnego w Serwisie Auto Przetarg. Zabrania się korzystania z kont licytacyjnych innych Uczestników jak również odstępowania swojego konta innym osobom.
 5. Zabrania się tworzenia i używania przez Uczestnika loginów zawierających zwroty, słowa powszechnie uznawane za obraźliwe. W takim przypadku Auto Przetarg ma prawo usunąć konto Uczestnika z Serwisu Aukcyjnego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika, który wygrał akcję, przedłożenia dodatkowych dokumentów i informacji, co będzie następstwem realizowania przez Sprzedawcę obowiązków nałożonych na niego postanowieniami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku gdy Sprzedawca nie będzie w stanie wykonać obowiązków ustawowych, sprzedaż nie zostanie przeprowadzona, a Auto Przetarg będzie miał prawo zawiesić lub usunąć konto Uczestnika.
 7. Uczestnik  aby zarejestrować się  i skorzystać z Aukcji on-line musi spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać podłączenie do Internetu;
  2. posiadać konto poczty e-mail;
  3. posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 8. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu Auto Przetarg, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Uczestnik posiadało w szczególności:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 9. Auto Przetarg  oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie włamania się jak również utrudnienie dostępu do Serwisu Auto Przetarg.
 10. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Uczestnika sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Uczestnikowi odbiór danych Auto Przetarg nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Auto Przetarg nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Uczestnika z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Auto Przetarg nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Uczestnika lub osób trzecich, za które Auto Przetarg nie ponosi odpowiedzialności.
 12. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego, Auto Przetarg ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu Auto Przetarg.
 13. Auto Przetarg nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, niezamierzone, przypadkowe utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Auto Przetarg wynikające z przyczyn technicznych lub pomyłkowe zawieszenie, przerwanie oraz przedterminowe zakończenie licytacji.
 14. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działania Serwisu Auto Przetarg. W przypadku stwierdzenia przez Auto Przetarg, że Uczestnik dopuszcza się takich działa, nastąpi niezwłoczna blokada konta Uczestnika, jak również zostaną podjęte działania prawne związane z naprawieniem szkody na drodze postepowania cywilnego oraz działania przewidziane przepisani prawa karnego.
 
§ 3. Rejestracja
 
 1. Celem rejestracji Uczestnik wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się w Serwisie Auto Przetarg.   Rejestracja Uczestnika dokonywana jest po podaniu nazwy firmy (imienia i nazwiska przedsiębiorcy), adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, numeru NIP, REGON, KRS (jeśli posiada), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz  unikatowego loginu oraz hasła, pod którym Uczestnik będzie brał udział w licytacji online.
 2. Uczestnik ma obowiązek aktualizowania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po zmianie tych danych. Niedopełnienie tego obowiązku obciąża jedynie Uczestnika.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, pracownik Auto Przetarg dokonuje weryfikacji danych i przesyła na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny.
 4. Aktywacja konta Uczestnika nastąpi z chwilą kliknięcia na link aktywacyjny – w tym momencie rejestracja zostaje ukończona.
 5. Uczestnik ma prawo w każdy czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez złożenia Auto Przetarg oświadczenia w przedmiocie rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w formie elektronicznej poprzez żądanie usunięcia konta w zakładce Moje konto.
 6. Auto Przetarg ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym następujących przypadkach:
  1. podjęcia przez Uczestnika działań mający na celu zakłócenie funkcjonowania Serwisu Auto Przetarg;
  2. powzięcie uzasadnionych wątpliwości do co prawdziwości danych podanych przez Uczestnika podczas procesu rejestracji;
  3. nie wywiązania się przez Uczestnika z swojej oferty z złożonej w toku aukcji;
  4. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W wyniku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną konto Uczestnika w Serwisie Auto Przetarg zostaje usunięte.
 8. W każdy przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, zamiast rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Auto Przetarg ma prawo według swojego wyboru uprzednio zablokować konta Uczestnika. W okresie zablokowania Uczestnik nie może uczestniczyć w aukcjach. Konto Uczestnika zostanie odblokowane po uiszczenia przez niego na rzecz Auto Przetarg opłaty manipulacyjnej w wysokości 2 000,00 zł. Auto Przetarg zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Uczestnika z upływem 6 miesięcy liczonych od dnia zablokowania konta, w przypadku nie uiszczenia przez Uczestnika opłaty, o której mowa w zadaniu poprzednim.
 9. Auto Przetarg zastrzega sobie prawo odmowy ponownej rejestracji Uczestnika, któremu wcześniej odmówiono rejestracji czy też Uczestnika którego konto została zablokowane lub usunięte w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 4. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem licytacji jest Paweł Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Auto Przetarg Paweł Owczarek z siedzibą w Warszawie, ul. Zatorze 1.
 2. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji od Uczestników będą wykorzystane w celu założenia konta Uczestnika  w Serwisie Auto Przetarg, dzięki któremu Uczestnik będzie miał możliwość brania udziału w aukcjach online organizowanych przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w celu utrzymywania przez Sprzedawcę niezbędnego kontaktu z Uczestnikiem.
 3. W przypadku Uczestników, którzy złożyli zwycięska ofertę, dane osobowe Uczestnika zostaną przekazane Sprzedawcy celem sprzedaży Przedmiotu w szczególności  przygotowania ewentualnej umowy sprzedaży  lub wystawienia faktury na zakupiony Przedmiot sprzedaży.
 4. Po sfinalizowaniu transakcji dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Sprzedawcę w celach archiwizacji przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawą o rachunkowości.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak lub niepełne dane uniemożliwiają dokonanie rejestracji i założenie konta w Serwisie Auto Przetarg pozwalającego Uczestnikowi na udział w licytacji online.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku do niniejszego Regulaminu „Polityce prywatności”.
§ 5. Przedmiot sprzedaży
 1. Informacja dotycząca Przedmiotu sprzedaży opublikowana w Serwisie Auto Przetarg  zawiera opis, zdjęcia  Przedmiotu sprzedaży, wskazanie miejsca przechowania Przedmiotu sprzedaży, termin rozpoczęcia licytacji online, termin zakończenia licytacji online jak również cenę wywoławczą a w przypadku licytacji online z ceną minimalną również cenę minimalną.
 2. Informacje opublikowane w Serwisie Auto Przetarg, dotyczące Przedmiotu sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i mają charakter wyłącznie poglądowy.
 3. W przypadku opublikowania w Serwisie Auto Przetarg ekspertyzy technicznej lub oceny stanu technicznego Przedmiotu sprzedaży, w tym zdjęć, szkiców lub wyceny, przyjmuje się, że te opublikowane dane mają jedynie charakter poglądowy. W żadnym razie ich opublikowanie nie stanowi wiążącego dla Uczestnika, Sprzedawcy oraz Auto Przetarg elementu oznaczenia lub technicznego opisu Przedmiotu sprzedaży. Sprzedawca oraz Auto Przetarg zwolnieni są z odpowiedzialności za dokonanie przez Uczestnika (na postawie materiałów opublikowanych w Serwisie Auto Przetarg) ustaleń i wniosków dotyczących oferowanego Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym Przedmiotu sprzedaży, stopniem jego kompletności jak również stopniem jego zużycia, przed złożeniem oferty nabycia Przedmiotu sprzedaży. Sprzedawca gwarantuje możliwość dokonania osobistych oględzin Przedmiotu sprzedaży w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Przedmiotu sprzedaży
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Przedmioty sprzedaży sprzedawane poprzez Serwis Auto Przetarg są rzeczami używanymi, wobec czego Sprzedawca wyłącza rękojmię z tytułu wad Przedmiotu sprzedaży. Poprzez złożenia oferty nabycia Przedmiotu sprzedaży Uczestnik akceptuje bez zastrzeżeń powyższe wyłączenie rękojmi, jak również potwierdza, że nie zgłasza oraz że nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tytułu stanu technicznego, kompletności i zużycia Przedmiotu sprzedaży, w szczególności roszczeń o obniżenie ceny Przedmiotu sprzedaży.
 5. Uczestnik oświadczają, że wobec Sprzedawcy oraz Auto Przetarg nie przysługuje żadne roszczenia z tytułu gwarancji.
§ 6. Przebieg licytacji online
 1. Aukcja online odbywa się w terminie wskazanym w informacji o Przedmiocie sprzedaży w Serwisie Auto Przetarg. Obwieszczenia o Aukcji on-line umieszczone jest w Serwisie Auto Przetarg i zawiera w szczególności następujące dane: termin zakończenia aukcji, opis przedmiotu, dokumentację zdjęciową, wysokość ceny wywoławczej, określenia rodzaju aukcji (np. aukcja z ceną minimalną, aukcja z opcja Kup teraz, Aukcja z Prowizją), dane Sprzedawcy.
 2. Przystąpienie do aukcji online następuje poprzez złożenia za pośrednictwem Serwisu Auto Przetarg, po zalogowaniu przez Uczestnika, oferty zakupu.
 3. Każda oferta zakupu zgłoszona przez Uczestnika w czasie trwania Aukcji online jest wiążąca i nie może być cofnięta.
 4. Oferta złożona w toku Aukcji online przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik Aukcji online złożył korzystniejszą ofertę zakupu.
 5. Kwota postąpienia, tj. kwota o jaką wzrasta wartość kolejnego przebicie podczas licytacji, wynosi 2% wartości ostatniej złożonej oferty.
 6. Aukcja online  jest automatycznie przedłużana na równo 2 minuty, jeżeli oferta zostanie złożona w czasie krótszym niż 2 minuty przed zakończeniem licytacji.
 7. Istnieje możliwość wprowadzenia „automatu”. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnej ceny maksymalnej w polu „Twoja maksymalna oferta:” Oferty innych użytkowników będą automatycznie przebijane do ostatniej możliwej do złożenia oferty niższej od ustawionej w automacie.
 8. Aukcję wygrywa Uczestnik, który złożył najwyższą ofertę do momentu zamknięcia Aukcji, pod warunkiem osiągnięcia lub przekroczenia ceny wywoławczej.    
 9. Przedmiot sprzedaży nabywa Uczestnik, który złożył najwyższą ofertę i uzyskał przybicie. Przybicia dokonuje Auto Przetarg wysyłając stosowną wiadomości o udzieleniu przybicia (zawierającą w szczególności informacje o kwotach do zapłaty z tytułu ceny na rzecz Sprzedawcy oraz  z tytułu prowizji na rzecz Auto Przetarg, terminach płatności oraz rachunkach bankowych, na które mają zostać dokonane poszczególne płatności) do Uczestnika aukcji, który złożył najkorzystniejszą ofertę zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracji.
 10. Uczestnik aukcji, któremu udzielono przybicia zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia na rzecz Sprzedawcy oraz Prowizję na rzecz Auto Przetarg w terminach określonym w wiadomości o udzieleniu przybicia.
 11. Przeniesienie prawa własności Przedmiotu sprzedaży na Uczestnika następuje pod warunkiem zapłaty całości ceny sprzedaży wraz z podatkiem VAT na rachunek bankowy Sprzedawcy oraz zapłaty kwoty Prowizji wraz z podatkiem VAT na rzecz Auto Przetarg.
 12. Odbiór wylicytowanego Przedmiotu sprzedaży będzie możliwy z chwilą odnotowania wpływu środków z tytułu zapłaty ceny sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedawcy oraz zapłaty całej kwoty Prowizji na rachunek bankowy Auto Przetarg.
 
§ 7. Przebieg Aukcji online z ceną minimalną.
 
 1. Aukcja online może mieć formę szczególną - aukcji z ceną minimalną, która zmierza do wyboru nabywcy Przedmiotu sprzedaży pod warunkiem, iż złożona przez Uczestnika oferta zakupu opiewającej na cenę równa lub wyższą od ustalonej przez Sprzedawcę ceny minimalnej.
 2. Aukcja online z ceną minimalną jest oznaczona w Serwisie Auto Przetarg poprzez uwidocznienie informacji „cena minimalna nie została osiągnięta”, wyświetlanej aż do momentu złożenia przez któregokolwiek z Uczestników licytacji oferty cenowej równej lub wyższej niż cena minimalna.
 3. Wysokość ceny minimalnej nie jest widoczna dla Uczestników licytacji.
 4. Oferty zakupu niższe od ceny minimalnej nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku licytacji.
 5. W przypadku nie wyłonienia w toku  aukcji nabywcy Przedmiotu sprzedaży w konsekwencji nie osiągnięcia ceny minimalnej, oferty zakupu niższe niż cena minimalna wiążą Uczestników po zakończeniu aukcji jeszcze przez 5 dni roboczych. W tym terminie Sprzedawca może dokonać wyboru ofert zakupu niższej niż cena minimalna złożonej przez jednego z Uczestników albo skierować Przedmiot sprzedaży ponownie do sprzedaży.
 6. Z zastrzeżeniem opisanych w pkt 1-5 powyżej szczególnych zasadach odnoszących się do aukcji online z ceną minimalną, w pozostałym zakresie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.
 
§ 8. Przebieg Aukcja online z ceną KUP TERAZ.


 1. Aukcja online może mieć formę szczególną – aukcji z ceną KUP TERAZ, która zmierza do wyboru nabywcy Przedmiotu sprzedaży przed zakończeniem regulaminowego czasu aukcji.
 2. Aukcja online z ceną KUP TERAZ jest oznaczona w Serwisie Auto Przetarg poprzez uwidocznienie informacji „KUP TERAZ” wraz z podaną ceną, wyświetlanej pod tytułem danej licytacji w liście aukcji.
 3. Wysokość ceny KUP TERAZ jest wyższa od ceny wywołania i jest widoczna dla Uczestników licytacji.
 4. W przypadku złożenia przez jednego z Użytkowników oferty KUP TERAZ aukcja kończy się przed regulaminowym czasem z wynikiem sprzedaży dla danego Użytkownika za cenę sprzedaży KUP TERAZ.
 5. Z zastrzeżeniem opisanych w pkt 1-4 powyżej szczególnych zasadach odnoszących się do licytacji online z ceną minimalną, w pozostałym zakresie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.
 
§ 9. Aukcja z Prowizją
 
 1. Każda Aukcja on-line może przyjąć formę Aukcji z Prowizją.
 2. Podczas Aukcji z Prowizją w Serwisie Auto Przetarg widoczna jest tylko jedna wartość, która stanowi sumę ceny sprzedaży należnej Sprzedawcy oraz kwoty Prowizji należnej Auto Przetarg, obie kwoty są wyrażone w wartościach netto, chyba że co innego zostało wskazane w Informacji o Przedmiocie sprzedaży. Do kwot netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.
 3. W przypadku Aukcji z Prowizją, Uczestnik któremu udzielono przybicia, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty objętej jego ofertą, która po zakończeniu aukcji zostanie rozbita na dwie kwoty: cenę nabycia Przedmiotu sprzedaży, którą Uczestnik zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Sprzedawcy ma wskazanych rachunek bankowy oraz kwotę Prowizji, którą Uczestnik będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Auto Przetarg na wskazany rachunek bankowy.
§ 10. Cena i odbiór Przedmiotu sprzedaży.


 1. Ceny sprzedaży są cenami wyrażonymi w złotym polskim. Uczestnicy są zobowiązani składać oferty zakupu również w wartościach wyrażonych w złotym polskim. W przypadku ceny sprzedaży wyrażonej w wartościach netto, do uzyskanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.
 2. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów odbioru Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik, który uzyskał przybicie dokona odbioru Przedmiotu sprzedaży własnym staraniem i na własny koszt, ze wskazanego w Serwisie aukcyjnym miejsca jego przechowywania. Ewentualne koszty transportu, koszty załadunku, koszty ubezpieczenia, koszty naprawy, koszty uruchomienia, koszty koniecznych paliw, olejów i części zamiennych, ewentualne koszty dalszego przechowywania Przedmiotu sprzedaży w dotychczasowym miejscu przechowania po zakończeniu licytacji ponoszone są wyłącznie przez Uczestnika, któremu udzielono przybicia, bez możliwości ich regresu wobec Sprzedawcy.
 3. Uczestnik, który złożył najwyższą ofertę zakupu w czasie trwania aukcji (ofertą najwyższą może być również cena wywoławcza) i uzyskał przybicie, zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia na rzecz Sprzedawcy w terminie i na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o przybiciu. W przypadku Aukcji z Prowizją Uczestnik obok ceny sprzedaży zobowiązany jest do zapłaty również Prowizji na rzecz Auto Przetarg w terminie i na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o przybiciu.
 4. Sprzedawca wystawi fakturę VAT na podstawie danych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca wystawi Uczestnikowi, któremu udzielono przybicia fakturę VAT nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty całej Ceny nabycia.
 5. Auto Przetarg, w przypadku Aukcji z Prowizją, wystawi fakturę VAT z tytułu Prowizji na podstawie danych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. Auto Przetarg wystawi Uczestnikowi, któremu udzielono przybicia ww. fakturę VAT nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty Prowizji.
 6. Uczestnik, który nie wywiązał się ze swojej oferty, w szczególności nie uiści Ceny nabycia lub Prowizji w przypadku Aukcji z Prowizją, zostaje pozbawiony możliwości uczestnictwa Aukcji on-line, jego konto zostaje zablokowane. Ponadto Auto Przetarg uprawniony jest do naliczenia Uczestnikowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, opłatę z tytułu przeprowadzenia Aukcji online w następującej wysokości, w przypadku:
        a) Aukcji z Prowizją - opłatę w wysokości równej naliczonej wartości Prowizji podczas aukcji;
        b) Aukcji bez Prowizji  - opłatę w wysokości 2 000,00 zł netto.
 1. Wydanie Przedmiotu sprzedaży Uczestnikowi, któremu udzielono przybicia nastąpi pod warunkiem zaksięgowania wpłaty całej Ceny nabycia uiszczonej na rzecz Sprzedawcy oraz zaksięgowania Prowizji uiszczonej na rzecz Auto Przetarg, jeżeli została przewidziana.
 2. Uczestnik jest zobowiązany odebrać nabyty Przedmiot sprzedaży z miejsca przechowania wskazanego przez Sprzedawcę nie później niż w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty Ceny nabycia oraz Prowizji, o czym zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 3. W przypadku odbioru Przedmiotu sprzedaży przez inną osobę niż Uczestnik, niezbędne do odbioru jest posiadanie pełnomocnictwa do tej czynności, sporządzonego w formie pisemnej lub formie elektronicznej, wysłanego z e-mail Uczestnika wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
 4. Brak odbioru Przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w ust. 8 powyżej, powoduje naliczenie przez Auto Przetarg opłaty za jego przechowanie w wysokości 40,00 zł/netto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. W takim przypadku Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Uczestnikowi po uiszczeniu dodatkowej opłaty za jego przechowanie uiszczonej na rzecz Auto Przetarg.
 
§ 11. Reklamacja
 
 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w formie pisemnej przesłanej na adres: ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa lub w formie elektronicznej przesłanej na adres mailowy [email protected].
 2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji oraz szczegółowy opis reklamacji oraz żądanie Uczestnika co do określonego zachowania Auto Przetarg.
 3. Auto Przetarg rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia reklamacji przez Uczestnika o informacje niezbędne do jej rozpatrzenia.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany w jej treści.
 
§ 12. Postanowienia końcowe.
 
 1. Do czasu zakończenia aukcji online Sprzedawca ma prawo przerwać lub anulować licytację.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż wystawiane w Serwisie Auto Przetarg Przedmioty sprzedaży są rzeczami używanymi i nie posiadają gwarancji producenta ani sprzedawcy ani Auto Przetarg, chyba że w opisie licytacji wyraźnie inaczej zaznaczono.
 3. Przedmioty sprzedaży są rzeczami używanymi, w chwili złożenia oferty zakupu Uczestnik zaakceptował bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu sprzedaży oraz stan jego wyposażenia z tego powodu Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady fizyczne Przedmiotów sprzedaży nie uzupełnia ewentualnych braków wyposażenia nabytych na licytacji Przedmiotów.
 4. Auto Przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Serwisu Auto Przetarg.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 
 
Załącznik do Regulaminu

Polityka prywatności
W mojej firmie dane osobowe klientów oraz użytkowników serwisu podlegają ochronie. Przywiązuję dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników, dlatego zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną na mojej stronie internetowej.
Właścicielem i administratorem danych osobowych serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.autoprzetarg.pl jest Paweł Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Auto Przetarg Paweł Owczarek z siedzibą w Warszawie (02-852) przy ul. Zatorze 1, adres do korespondencji Warszawa (02-852) ul. Zatorze 1, zwany dalej administratorem. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres do korespondencji.
Jako administrator danych osobowych prowadzę operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zwane dalej RODO.
Wyznaczyłem inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczący przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem korespondencyjnym administratora danych.


Jakie dane przetwarzamy?
 1. Przetwarzamy dane osobowe, które podajecie Państwo i pozostawiacie w ramach korzystania z usług świadczonych przez administratora. Są to przede wszystkim dane niezbędne do utworzenia konta, jak również wzięcia udziału w licytacji internetowej i przeprowadzenia transakcji nabycia, które zostały podane w formularzu rejestrowym.
 
 1. Przetwarzamy dane osobowe, które pozostawiacie Państwo w ramach poruszania się po mojej stronie internetowej w tzw. plikach cookies.
 


 
 
Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych ?

– przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu zawarcia lub wykonywania umowy, której Pani/Pan jesteście stroną  w przedmiocie świadczonej przez administratora danych usługi polegającej na założeniu konta umożliwiającego udział w licytacji internetowej oraz przeprowadzenia transakcji nabycia przedmiotu licytacji. Umowa to, w naszym przypadku Regulamin usługi - podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcie i wykonywanie umowy;

- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu rozpatrywania reklamacji podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcie i wykonywanie umowy;

- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu wypełniania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z rachunkowością, obowiązkiem  wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- przetwarzanie Państwa danych osobowych, jako osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji Uczestników będącymi m.in. spółkami w przedmiocie zawarcia i wykonywania umowy, w tym kontaktowania się z Państwem w sprawie wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość zawierania i wykonywania umów z Uczestnikami reprezentowanymi przez osoby fizyczne, możliwość weryfikacji uprawnień do reprezentowania Uczestników (m.in. spółek), możliwość kontaktowania się z reprezentantami Uczestników w związku z wykonywaniem umowy;

- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń związanych z świadczona usługą - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora;

- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora;

- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu, w związku z prowadzoną przez administratora działalnością administracyjną i gospodarczą wymagającą w szczególności sporządzania raportów wewnętrznych, analizowania i udoskonalania usługi - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora;

- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu oferowania Pani/Panu przez nas naszych produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) - podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora;

- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu uzyskania finansowania, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym określonemu podmiotowi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

- przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu nabycia przedmiotu licytacji, stanowiącego własność innego podmiotu niż administrator, po uprzednim wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na udostępnienie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym określonemu podmiotowi (podstawa  prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
Przez jaki okres będą przetwarzane Państwa dane osobowe ?

- w przypadku założenia konta umożliwiającego udział w licytacji internetowej, kiedy Pani/Pani nie nabyliście żadnego przedmiotu licytacji  - przez okres 6 miesięcy od ostatniego zalogowania;

- w przypadku naruszenia przez Panią/Pana Regulaminu – przez okres 2 lat od stwierdzenia naruszenia, dla celów zabezpieczenia informacji o nałożonej blokadzie na konto;

- w przypadku zawarcie umowy nabycia przedmiotu licytacji do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

- w przypadku marketingu własnego administratora do czas zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 
Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędnych do świadczenia usługi na Państwa rzecz uniemożliwia ich świadczenie.
 
Odbiorcy Państwa Danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na mocy przepisów prawa, a także podmiotom, dla których Pani/ Pan wyrazili zgodę na udostępnienie danych.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawców usługi IT, kurierom, kancelarii prawnej – przy czym takie podmioty dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

 
Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

- prawo dostępu do swoich danych (tj. żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych); 
Celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy zgłosić żądanie poprzez KOMUNIKATOR zamieszczony w „Moje konto”, zadzwoń pod numer telefonu 604241110, przed realizacją będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.
 
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
W przypadku, gdy Państwa dane osobowe wymagając sprostowania należy w „Moje konto” w FORMULARZU ZMIANY DANYCH umieścić prawidłowe dane i po zatwierdzeniu zmiany, zostaną one niezwłocznie zmienione.
 
- prawo do usunięcia danych;
Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania danych osobowych, możecie Państwo żądać ich usunięcia. Celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy wybrać USUŃ KONTO w zakładce „Moje konto”, zadzwoń pod numer telefonu 604241110, przed realizacją będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować
 
- ograniczenie przetwarzania danych;
Możecie Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przetwarzania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań a jednocześnie nie chcą Państwo, żeby dane zostały usunięte. Celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy skierować żądanie poprzez KOMUNIKATOR zamieszczony w „Moje konto”, zadzwoń pod numer telefonu 604241110, przed realizacją będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować
 
- prawo do wniesienia sprzeciwu;
Możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.  Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 
W szczególnych sytuacjach, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystywania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpoznaniu wniosku, nie będziemy mogli przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieje: ważnie prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw lub wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
W celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy skorzystać z formularza „Zgody” w zakładce „Moje konto”, przed realizacją będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.
 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusz przepisy prawa.
 
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięcie.

 
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.
 
Profilowanie
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
„Cookies”
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Państwa i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Państwa, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.
 
 
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • umożliwiają korzystanie z mojej usługi – uwierzytelniające pliki cookies;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Państwa. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże istnieje możliwość ustawienia przeglądarki tak by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać moja strona w Państwa przeglądarce.
Proszę pamiętać o tym, że gdy korzystasz z jednego komputera z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z serwisu administratora, do którego jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj.

Certyfikat SSL
Dla bezpieczeństwa Państwa danych na stronie internetowej został wdrożony certyfikat SSL, dzięki któremu dane przesyłane na stronę internetową są zabezpieczane poprzez szyfrowanie całego połączenia. W konsekwencji wszystkie dane są poufne, nie mogą być w żaden sposób zmienione oraz zawsze trafiają w odpowiednie miejsce.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWYPOBIERZ REGULAMIN W PDF